Biologie

Biologické centrum AV ČR – Činnost ústavu je zaměřena zejména na výzkum struktury a dynamiky společenstev půdních organizmů v přirozených a antropogenně ovlivněných ekosystémech, na výzkum interakcí mezi půdními živočichy, mikroorganizmy a abiotickými složkami půdního prostředí, na výzkum role půdních organizmů při tvorbě půdní mikrostruktury, na výzkum tvorby humusu a jeho transformací a na výzkum koloběhu biogenních prvků v půdě.

Genetika – Biologie – Tyto stránky zpracovávají řadu medicínských témat. Učíme se o ní ve škole, čteme o ní v novinách a magazínech, setkáveme se s ní ve zdraví a nemoci. Geneticky modifikované organizmy, biotechnologická výroba pomocí rekombinantních mikroorganizmů,

Ústav Biologie Lékařské fakulty – Ústav biologie – Lékařská fakulta, Hněvotínská 3 775 15 Olomouc

Ústav biologie a chorob volně žijících zvířat – Výzkumná činnost ústavu je zaměřena do oblasti zdravotní problematiky v populacích volně žijících živočichů, se zaměřením zejména na živočichy, kteří nejsou využíváni k získávání surovin pro produkci potravin živočišného původu. Zvláštní význam je kladen na výzkum v oblasti zdravotního stavu volně žijících ptáků a volně žijících savců, zejména s důrazem na sledování výskytu původců parazitárních, infekčních i neinfekčních onemocnění těchto živočichů.

Ústav biologie a lékařské genetiky – Ústav biologie a lékařské genetiky poskytuje genetická vyšetření a genetické konzultace pacientů v rozsahu celého oboru lékařská genetika, primárně pro zařízení VFN, ale i mimopražská. Provádí cytogenetická prenatální i postnatální vyšetření a indikuje genetické preventivní metody. Molekulárně genetická vyšetření dědičných chorob (Huntingtonova choroba, polycystická choroba ledvin, familiární adenomatosní polyposa, rakovina prsu, kostní dysplasie a další), diagnostická a presymptomatická vyšetření provádí pro celou ČR i zahraničí.

Ústav biologie obratlovců – AV ČR – Ústav byl zřízen k 1.7.1998 oddělením od Ústavu ekologie krajiny AV ČR v Brně. Jeho vědecká orientace byla formována již v původním Ústavu pro výzkum obratlovců ČSAV, založeném v roce 1953. Od 1. ledna 2007 se ústav stal veřejnou výzkumnou institucí ve smyslu zákona č. 341/2005 Sb.

Ústav experimentální biologie – Ústav experimentální biologie sdružuje laboratoře a týmy, které zajišťují výuku a vědeckou výchovu studentů experimentálně orientovaných biologických oborů Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity na bakalářské, magisterské a doktorské úrovni. Posláním ústavu je zajištění takových podmínek, aby pedagogická a vědecko-výzkumná činnost jeho pracovníků dosahovala co nejkvalitnějších výsledků.

Comments are closed.