Standardizační instituce

Centrum stavebního inženýrství – Akciová společnost Centrum stavebního inženýrství poskytuje služby v oblasti zkušebnictví a certifikace pro většinu výrobků a technologií používaných ve stavebnictví, dále poradenskou, konzultační činnost v oblasti komplexních a individuálních programů regenerace a oprav panelových domů a montovaných skeletových objektů.

Česká společnost pro jakost – Svým členům a zákazníkům poskytujeme široké spektrum služeb a produktů v oblasti systémů managementu (vzdělávání, publikace, konference, semináře) a nástrojů managementu kvality (Model excelence EFQM, model CAF).

Český institut pro akreditaci – Český institut pro akreditaci, obecně prospěšná společnost, jako Národní akreditační orgán založený vládou České republiky poskytuje své služby v souladu s platnými právními předpisy ve všech oblastech akreditace jak státním, tak privátním subjektům.

Český metrologický institut – Český metrologický institut zabezpečuje jednotnost a přesnost měřidel a měření ve všech oborech vědecké, technické a hospodářské činnosti v rozsahu podle § 14 zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii, ve znění pozdějších předpisů. Institut provádí metrologický výzkum a uchovává státní etalony, zajišťuje přenos hodnot měřicích jednotek na měřidla nižších přesností, vykonává certifikaci referenčních materiálů, provádí výkon státní metrologické kontroly měřidel a řadu dalších činností.

Elektrická topidla – Elektrická topidla Master s ventilátrem jsou robustní přístroje jednoduché konstrukce, sestavené z odolných materiálů. Elektrické ohřívače nachází uplatnění na stavbách, v průmyslových provozech, dílnách, skladech a podobně.

Elektrotechnický zkušební ústav –  Značka ESČ vyjadřuje shodu vlastností označených výrobků s normami na elektrickou bezpečnost. Značka ESČ je zapsána u Evropské normalizační komise CENELEC jako česká značka shody s normami na elektrickou bezpečnost a je zcela rovnocenná ostatním značkám významných světových zkušeben

Institut pro testování a certifikaci – Institut pro testování a certifikaci, a. s. je česká nezávislá společnost s celosvětovou působností poskytující služby v oblastech zkušebnictví, certifikace, technické inspekce, kalibrace a standardizace.

Státní ústav pro kontrolu léčiv – Inspekční šetření, laboratorní kontroly, sledování používání léčiv v praxi, dozor nad reklamou léčiv, kontroly u poskytovatelů zdravotní péče, šetření nežádoucích příhod a kontroly klinického hodnocení a další informace.

Technický a zkušební ústav stavební, Praha – Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. zajišťuje své služby již s více než padesátiletou tradicí. TZUS Praha, s.p. je zřízen Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. TZUS Praha patří mezi největší zkušební ústavy v ČR a nabízí širokou škálu služeb zaměřenou nejen na stavební odvětví průmyslu.

Výzkumný ústav železniční – Výzkumný Ústav Železniční, a.s. (VUZ) je společností specializovanou na odborné služby a komplexní řešení v oblasti posuzování, zkušebnictví a poradenství pro železniční systémy a drážní dopravu.

 

Comments are closed.