Státní a vědecké komory

Česká advokátní komora – Česká advokátní komora (ČAK) je největší právnickou profesní organizací v České republice. Vykonává samosprávu advokacie a jako taková chrání a garantuje kvalitu právních služeb poskytovaných advokáty.

Česká grafologická komora – Neziskové občanské sdružení, které sdružuje zájemce o grafologii, její studium a aplikaci. Záměrem při zakládání ČGK bylo vytvořit relativně ucelený systém kvalitní odborné výuky grafologie a umožnit tak nejen vzdělávání zájemců o psychologii písma, ale i další profesionální růst odborníků

Česká lékařská komora – Dbá, aby členové komor vykonávali své povolání odborně, v souladu s jeho etikou a způsobem stanoveným zákony a řády komor,zaručuje odbornost svých členů a potvrzuje splnění podmínek k výkonu lékařského povolání podle zvláštních předpisů,posuzuje a hájí práva a profesní zájmy svých členů a chrání jejich profesní čest,vede seznam členů a zveřejňuje o svých členech zákonem stanovené informace.

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě – Jak vyplývá ze stavebního zákona, je autorizace nutnou podmínkou pro výkon vybraných činností, jejichž výsledek ovlivňuje ochranu veřejných zájmů ve výstavbě.Autorizovaná osoba (AO) je povinna vykonávat činnosti, pro které jí byla udělena autorizace, v souladu s obecně závaznými právními předpisy a v souladu s Profesním a etickým řádem ČKAIT. Je povinna se dále odborně vzdělávat a sledovat informace nezbytné pro správný výkon své činnosti.

Česká stomatologická komora –  je nezávislou, samosprávnou, nepolitickou, stavovskou organizací sdružující zubní lékaře zejména za účelem ochrany společných zájmů, odbornosti a etiky povolání. Informace na svých webových stránkách má přehledně rozděleny na části Pro členy a Pro veřejnost, dále nabízí přehled oborových společností a další informace.

Hospodářská komora ČR – Hlavním posláním komory je vytvářet příležitosti pro podnikání, prosazovat a podporovat opatření, která přispívají k rozvoji podnikání v ČR a tím i k celkové ekonomické stabilitě státu.

Komora certifikovaných účetních – Komora certifikovaných účetních (dále jen Komora) byla založena na ustavujícím sněmu v Praze dne 13. dubna 1999 jako samostatná organizační složka Svazu účetních na principu samosprávné profesní organizace. Komora sdružuje odborníky, kteří obdrželi certifikát v rámci systému certifikace Svazu účetních, popř. obdobných zahraničních certifikačních programů splňujících mezinárodní vzdělávací standardy.

Notářská komora České republiky – Notářská komora České republiky je právnická osoba se sídlem v Praze, která je tvořena osmi regionálními notářskými komorami: Notářskou komorou v Brně, Notářskou komorou v Českých Budějovicích, Notářskou komorou v Hradci Králové, Notářskou komorou v Ostravě, Notářskou komorou v Plzni,

Státní zemědělská a potravinářská inspekce – SZPI je organizační složka státu, která je přímo podřízená ministerstvu zemědělství. Je orgánem státního dozoru zejména nad zdravotní nezávadností, jakostí a řádným označováním potravin.

 

Comments are closed.